S.No State Circle
1 Andhra Pradesh
2 Arunachal Pradesh
3 Assam
4 Bihar
5 Chhattisgarh
6 Delhi
7 Goa
8 Gujarat, Daman Diu & Dadra & Nagarhaveli
9 Haryana
10 Himachal Pradesh
11 Jammu and Kashmir
12 Jharkhand
13 Karnataka
14 Kerala
15 Madhya Pradesh
16 Maharashtra
17 Meghalaya
18 Mizoram
19 Nagaland
20 Orissa
21 Punjab
22 Rajasthan
23 Sikkim
24 Tamil Nadu, Pondichery Andaman
25 Telangana
26 Tripura
27 Uttar Pradesh
28 Uttarakhand
29 West Bengal